Szukaj
Close this search box.

Czym charakteryzuje się umowa przedwstępna?

dokumenty

Spis treści

Umowa przedwstępna to niezwykle istotny element, który może okazać się kluczowy w negocjacjach dotyczących zawierania różnych rodzajów umów, zwłaszcza tych o większym znaczeniu. Czym dokładnie jest umowa przedwstępna i jakie ma cechy? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przyjrzymy się jej funkcjonowaniu w polskim prawie cywilnym.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 390), to umowa, na mocy której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy (umowy ostatecznej), określając jej istotne elementy. Celem takiej umowy jest osiągnięcie porozumienia co do warunków przyszłej umowy oraz zabezpieczenie interesów stron przed zawarciem ostatecznego aktu prawnego.

Umowa przedwstępna może być stosowana w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego – najczęściej dotyczy nieruchomości, ale także umów o pracę, świadczenia usług czy handlu towarami.

Składniki umowy przedwstępnej

Podstawą prawną umowy przedwstępnej są przepisy kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy przedwstępnej powinno nastąpić w formie pisemnej – w przeciwnym razie umowa ta jest nieważna. Do zawarcia umowy przedwstępnej niezbędne są następujące elementy:

  • oświadczenie woli stron woli zawarcia umowy ostatecznej,
  • określenie istotnych składników przyszłej umowy – np. przedmiotu, ceny, terminu wykonania czy odpowiedzialności stron,
  • w przypadku niektórych umów (np. sprzedaży nieruchomości) konieczność zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Kraków.

Odpowiedzialność za niewykonanie umowy przedwstępnej

Nakładając na strony obowiązek zawarcia umowy ostatecznej, umowa przedwstępna spinana przed notariuszem Kraków rodzi konieczność poniesienia odpowiedzialności za jej niewykonanie. Jeżeli więc jedna ze stron nie zrealizuje zobowiązań wynikających z umowy przedwstępnej, druga strona może domagać się wykonania umowy ostatecznej na drodze sądowej.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, jeżeli jedna ze stron odmówi zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, druga strona może żądać od Sądu orzeczenia o przeniesieniu własności na podstawie umowy przedwstępnej.