Szukaj
Close this search box.

Czym jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

ksiega przychodow i rochodow

Spis treści

Księga przychodów i rozchodów to dokument podatkowy, który służy do rejestrowania w formie uproszczonej prowadzonych operacji gospodarczych. W dokumencie tym znajdują się informacje o wszystkich osiągniętych przez firmę przychodach oraz poniesionych przez nią kosztach. Są w nim też zapisane wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Więcej na temat KPiR przeczytasz w naszym artykule.

KPiR – ewidencja księgowa do dokumentowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej

KPiR to rodzaj ewidencji księgowej firmy, w której zapisane są wszystkie realizowane operacje gospodarcze, a od kwietnia 2016 roku również ponoszone koszty prac badawczo-rozwojowych. W księdze przychodów i rozchodów dokumentowane są więc:

  • wszystkie uzyskane przez firmę przychody,
  • zakupy towarów i materiałów, które generowały koszty uboczne,
  • wydatki firmy, czyli m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania biura i wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Formę uproszczonej księgowości, jaką jest księga przychodów i rozchodów, mogą prowadzić tylko niektórzy przedsiębiorcy. Są nimi przede wszystkim osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jako formę opodatkowania wybrały skalę podatkową lub podatek liniowy. KPiR mogą też prowadzić spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Dodatkowym warunkiem są jednak osiągane przez te przedsiębiorstwa przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i prowadzonych operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy. Maksymalna wartość przychodu jest określona na 2 miliony euro w przeliczeniu na walutę polską. Po przekroczeniu tego limitu firmy muszą zacząć prowadzić pełną księgowość.

Jak założyć KPiR?

Przepisy dotyczące zakładania księgi przychodów i rozchodów są dokładnie uregulowane w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR. Więcej na ten temat opowiedział nam nasz rozmówca, specjalista i doradca klientów z Kancelarii finansowo-księgowej eKFK w Warszawie:

Według obowiązujących przepisów księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy nie mają już jednak obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia KPiR.

Terminy dokonywania zapisów w KPiR

Wszystkie zapisy w księdze przychodów i rozchodów powinny być dokonywane na bieżąco raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Jeżeli jednak prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów zajmuje się biuro rachunkowe, istnieje możliwość dokonywania w niej zapisów w porządku chronologicznym do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kto może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR?

W niektórych przypadkach przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ze związanych z tym obowiązkiem poszczególnych czynności. Warunki zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPiR są zawarte w ustępie 4. rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z tymi zapisami zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów może być związane z wiekiem i stanem zdrowia osoby, która prowadzi działalność gospodarczą lub z rozmiarem i rodzajem prowadzonej działalności. Żeby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPiR, należy złożyć pisemny wniosek we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie z KPiR miałoby obowiązywać.