Szukaj
Close this search box.

Dieta dla mocnych i zdrowych włosów

zdrowe włosy dieta

Spis treści

Zdrowe, lśniące i mocne włosy to najlepsza wizytówka każdej z nas. Niestety bardzo często, nasza fryzura nie wygląda tak, jak byśmy sobie życzyły. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Za złą kondycję włosów odpowiedzialny może być długotrwały stres. Winowajcą może być także nieodpowiednia pielęgnacja włosów i zła dieta. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży wpływ na nasze włosy ma codzienne menu. Chcesz mieć piękną fryzurę? Zacznij właściwie karmić swoje włosy! Zobacz, co powinnaś włączyć do swojego jadłospisu, aby cieszyć się bujną czupryną i nie martwić się, że Twoje włosy są matowe, mają rozdwojone końcówki czy zaczynają się łamać.

Witamina C

Witamina C to jedna z tych witamin, która bierze czynny udział w syn­te­zie ko­la­ge­nu, wpły­wa­jąc na kon­dy­cję miesz­ków wło­so­wych, a co za tym idzie, na dobrą kondycję włosów. Poza tym, uspraw­nia dzia­ła­nie na­czyń krwio­no­śnych, a tym samym wpły­wa na stan skóry głowy. Zja­daj ją co­dzien­nie razem z wa­rzy­wa­mi i owo­ca­mi.

Witamina E

Witamina E nie tylko wzmac­nia dzia­ła­nie wi­ta­mi­ny C, ale także ma wła­ści­wo­ści an­ty­ok­sy­da­cyj­ne, po­wo­du­jąc, że włosy stają się na­praw­dę mocne. Znaj­dziesz ją w ole­jach ro­ślin­nych, pest­kach, orze­chach czy otrę­bach.

Witaminy z grupy B

Kwas pan­to­te­no­wy i bio­ty­na nie tylko zmniej­sza­ją wy­pa­da­nie wło­sów, ale także za­po­bie­gają si­wie­niu oraz roz­dwa­ja­niu koń­có­wek. Wi­ta­mi­na B6 bie­rze udział w wy­twa­rza­niu me­la­ni­ny, dzię­ki czemu włosy na­bie­ra­ją so­czy­ste­go ko­lo­ru, a także prze­sta­jesz je tra­cić. W po­łą­cze­niu z kwa­sem fo­lio­wym i wi­ta­mi­ną B2 czyn­nie uczest­ni­czą w za­cho­wa­niu do­brej kon­dy­cji skóry głowy, współ­two­rząc czer­wo­ne krwin­ki od­po­wie­dzial­ne za od­po­wied­nie na­tle­nie­nie. Dobrym źródłem witamin z grupy B są warzywa liściaste, mięso, ryby i produkty zbożowe. Włącz do swojej diety pestki i orzechy, a szybko zobaczyć pozytywne efekty.

Krzem

Krzem sty­mu­lu­je wzrost wło­sów i może nawet za­po­bie­gać ły­sie­niu. Sprawia także, że włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Znaj­dziesz go w zbo­żach, ogór­kach, pa­pry­ce, kieł­kach czy czosn­ku.

 Cynk

Ko­lej­ny ważny pier­wia­stek w diecie dla zdrowych i pięknych włosów. Cynk wpływa na pro­duk­cję ke­ra­ty­ny i re­gu­lu­je pracę gru­czo­łów ło­jo­wych, a ich zbyt in­ten­syw­na praca ob­ja­wia się nad­mier­nym wy­pa­da­niem wło­sów. Dbaj o jego wła­ści­wy po­ziom w swoim or­ga­ni­zmie. Je­dz owoce morza, wą­trób­kę wo­ło­wą, mięso z in­dy­ka oraz wa­rzy­wa i pest­ki.

Biało

Białko to ważny ma­te­riał bu­dul­co­wy wło­sów. Jeśli w twoim menu bra­ku­je któ­re­goś ami­no­kwa­su – Twoje włosy za­czy­na­ją wy­pa­dać. Po­win­naś szcze­gól­nie za­dbać o cy­sty­nę, z któ­rej zbu­do­wa­na jest ke­ra­ty­na włosa. Dzię­ki niej włosy staną się grub­sze i bar­dziej wy­trzy­ma­łe na uszko­dze­nia. Dobrym jej źródłem są ryby, produkty zbożowe, mięso i produkty mleczne. Jeśli nie jesz nabiału, możesz sięgnąć po rośliny strączkowe.